Obchodní podmínky

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.fredos-eshop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.fredos.cz, provozovatel FREDOS, spol. s r. o. (IČ: 62302230, jsme plátci DPH) se sídlem Vsetín – Lázky 448, 755 01.

3. Kupující

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

4. Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

5. Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.fredos.cz, e-mailem nebo telefonicky.

Objednávka musí obsahovat zejména tyto důležité údaje: název zboží, místo dodání (jméno a příjmení, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon, v případě podnikatelského subjektu IČ a DIČ). Prodávající má právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou v okamžiku e-mailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená na internetových stránkách eshopu www.fredos.cz. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupní smlouva je naplněna dodáním zboží Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

6. Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží vydáno ve výrobě tedy areálu Lázky 448, 755 01 Vsetín nebo prodejně výstavního centra Zádveřice, 763 12 na křižovatce do Luhačovic mezi Vizovicemi a Zlínem. Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

7. Platební podmínky

Platbu je možno provést:

  • bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet
  • online platbou (včetně platby kartou, on-line převodem, Google Pay a Apple Pay) prostřednictvím platební brány zprostředkovanou společností ComGate Payments, a.s. – https://www.comgate.cz/platebni-brana (kontakt pro dotazy k platbám, reklamacím plateb: ComGate Payments, a. s.; Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové; E-mail: platby-podpora@comgate.cz; Tel: +420 228 224 267)
  • dobírkou tj. při převzetí zásilky
  • hotově nebo platební kartou v naší výrobě Vsetín, Lázky 448, 755 01 nebo v prodejně u Zádveřic, 763 12 na křižovatce do Luhačovic mezi Vizovicemi a Zlínem. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

8. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

– zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,

– v původním obalu

– s veškerým příslušenstvím (tedy včetně kování, atd.).

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Pokud vrácené zboží nebude splňovat všechny výše psané náležitosti, je toto možné řešit finanční cestou.

9. Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

V případě, že je kupujícím podnikatelský subjekt, platí následující:

Obě strany se ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016. Změny podmínek vyhrazeny.

11. Ochrana osobních dat

Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Registrací v internetovém obchodě dává Kupující souhlas se shromažďováním a používáním osobních dat.

Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákonem České republiky a nebudou poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.fredos.cz bez souhlasu nositelů těchto dat. Data mohou být použita pouze pro sdělování obchodních nabídek FREDOS, spol. s‌ r. o. Požadavek zákazníka na nezasílání těchto informací bude respektován. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.fredos.cz (dále jen „Výrobek“) a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávajícím je firma FREDOS, spol. s r. o. (dále jen „Prodávající“).

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.

Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Zákon“), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

2. Záruční podmínky

Délka záruční doby je uvedena na předávacím protokolu za Výrobek. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.

Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky již při přebírání Výrobku, má Kupující právo Výrobek nepřevzít. V takovém případě bude Výrobek zaslán zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

V případě, že se při užívání Výrobku Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Výrobku, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Toto odstoupení musí být učiněno písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí Výrobku Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Výrobku od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

3. Vyřizování reklamací

Reklamaci Výrobku je možno provádět v areálu Prodávajícího Vsetín, Lázky 448, 75501. Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu. Či jiným vhodným způsobem prokázat zakoupení výrobku u Prodávajícího.

Pro vyřizování reklamace v provozovně Prodávajícího je možné Výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že: 

  •  Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže,
  • poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo, aj.),
  • došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.),
  • k poškození Výrobku došlo nevhodnými provozními podmínkami,
  • došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do Výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním Výrobku.

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Výrobku a vady.

Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2016. Změny vyhrazeny.